Lokallagsprogram for valgperioden 2023-2027

Rull videre ned for å lese programmet her uten å laste ned.

"

Vi kjemper for bærekraftige løsninger

Partiet Sentrum bygger sin politikk på vedtatte menneskerettigheter og FN sine bærekraftsmål. Vi er tverrpolitisk og blokkuavhengig, som betyr at vi er villig til å samarbeide der vi får gjennomslag for vår politikk. 

Psykisk helse i sentrum

Vi må styrke tilbudet om psykisk helsehjelp, bygge flere gode møteplasser tilby et lavterskeltilbud med kort ventetid og god beredskap.

Klima og miljø i sentrum

For å lykkes med det grønne skifte og kunne forsyne hele landet vårt med strøm, er vi avhengig av en massiv satsning på fornybar energi.

Mangfold i sentrum

– Nei til rasisme
– Ja til kjønnsmangfold
– Ja til livssynsmangfold

Partiet Sentrum vil fremme manfoldet i norske kommuner.

Funkis i sentrum

Vi mangler CRPD i Norge

I Norge gjelder ikke CRPD. CRPD er vedtatt av FN, men Stortinget har stemt det ned. Det er ikke greit

Gratis Kollektivtilbud i Sentrum

Kollektivtilbudet er en viktig satsning i det grønne skiftet. Vi tror at ett gratis kollektivtilbud vil øke andelen som reiser kollektivt, samt det vil redusere kostnader for lavinntektspersoner.

Utenforskap, mangfold og bærekraftsmål

Partiet Sentrum setter mennesker og bærekraft først. Vi bygger vår politikk på menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål. Vi ønsker en bærekraftig utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter og behov.

Vi er blokkuavhengige og livssynsåpne. Vi vil ha et rettferdig samfunn med plass til alle. Mennesker er en ressurs og mangfold en styrke.

Sammen med klimaendringene, er voksende utenforskap vår tids største samfunns- og bærekraftsutfordring. Utenforskap gir fravær av håp og mangel på muligheter til å endre egen situasjon. Samfunnet mister verdifulle ressurser.

Partiet Sentrum vil stå opp mot all diskriminering. Kampen mot utenforskap, for like rettigheter og muligheter for alle, er vår sak nummer en.

 

Fellesskap, inkludering og like muligheter for alle

Partiet Sentrum fremmer verdien av mangfold. Alle mennesker har behov for anerkjennelse, respekt og tilhørighet. Samfunnet må bygge på styrken av at vi er forskjellige, har ulike evner og egenskaper.

 

Fellesskapet må være et rom der alle kan være seg selv. Vi vil sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for å leve livet sitt. Å skape god livskvalitet for alle handler grunnleggende om menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

 

Partiet Sentrum vil:

 • øke kunnskapsnivået om nasjonale minoriteter.
 • at kommunen skal nedsette flerkulturelt råd etter modell av eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal blant annet involvere nasjonale minoriteter.
 • at kommunen utarbeider lokal handlingsplan for trygge kår for LHBT+ (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), med konkrete tiltak og midler som følger disse.
 • forebygge digitalt utenforskap gjennom gratis opplæring i grunnleggende digital kompetanse for de som trenger det.
 • sikre at de som ikke kan benytte seg av digitale tjenester gis mulighet for fysiske møter for å få utført tjenester.

 

Kampen mot rasisme

Rasisme skaper avmaktsfølelse, kan gi negative helseeffekter og hemme skoleprestasjoner, videre utdanning og arbeidsmuligheter. Lokalmiljø, sivilsamfunn og arbeidsliv må arbeide med å fjerne all trakassering. Eksempelvis medfører diskriminering i ansettelsesprosesser at kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn har vanskeligere for å komme seg inn i arbeidslivet. Det utfordrer grunnleggende likhetsidealer i det norske samfunnet og må tas alvorlig.

 

Partiet Sentrum vil:

 • bryte ned barrierer som gjør at ikke alle har like god tilgang til mulighetene i samfunnet.
 • at lokale politikere skal ha mot til å påpeke rasisme der det skjer, og bruke sin makt og innflytelse til å motarbeide den.
 • at kommunen gjennomfører forsøk med anonyme ansettelsesprosesser
 • at kommunen skal ha en kontaktperson for innbyggere som opplever rasisme, som kan hjelpe dem å melde, varsle eller anmelde forholdet.
 • At kommunen gjennomfører forsøksordning med kvitteringsordning i politiet

 

 

Mennesker med funksjonsnedsettelser

Partiet Sentrum arbeider for et funksjonsfremmende og universelt samfunn. Alle mennesker skal få bidra med sine ressurser. Vi vil ha et arbeidsliv hvor alle kan delta i et mangfoldig fellesskap.

 

Vi vil gjøre hverdagen enklere for familier som har barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Et tydelig lovverk som sikrer pårørende og omsorgspersoner rett på omsorgsstønad må på plass, frem til så er skjedd, må kommunen være tydelig på lokal praksis.

 

Partiet Sentrum vil kjempe for å få CRPD (FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne) inn i menneskerettighetsloven. Frem til det er gjort nasjonalt, vil vi legge disse rettighetene til grunn lokalt. Vi vil at alle skal ha like gode og reelle muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Retten til å bestemme over eget liv skal styrkes.

 

Partiet Sentrum vil:

 • at flere med funksjonsnedsettelse skal gis mulighet for et arbeid som oppleves meningsfullt, for arbeidsrettede aktiviteter og dagtilbud.
 • at kommunen utarbeider konkrete planer for universell utforming av alle kommunale bygg (både eksisterende og nye) og årlig følger opp dette i budsjettbehandlingen.
 • at barnehager og skoler settes i stand til å sikre at elever med funksjonsnedsettelse får oppfylt sin lovfestede rett til inkluderende undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • sørge for at brukerstyrt personlig assistent (BPA) blir et reelt likestillingsverktøy for alle som har et assistansebehov i både barnehage/skole, i jobb, i hjemmet og under fritidsaktivitet. BPA skal ikke ha en øvre aldersgrense, og det skal være mulig å ta med BPA til arrangement utenfor kommunegrensen.
 • Sørge for god informasjon til innbyggerne om at BPA og funksjonsassistanse er ordninger alle med behov kan søke om
 • at pårørende og omsorgspersoner som yter særlig tyngende omsorgs- og pleieoppgaver, som ellers måtte ha vært utført av kommunen, har rett til omsorgsstønad.
 • ha ledsagerbevis uten aldersgrense, gyldig i både offentlig og privat sammenheng
 • ha universelt utformede lekeplasser, barnehager, skoler og andre offentlige bygg.
 • sikre rettigheter til alle med nedsatt funksjonsevne gjennom å gjøre CRPD til lokal praksis i kommunen. I alle kommunale tilbud og ytelser skal praksis være som om CRPD var inkorporert i menneskerettighetsloven.
 • Mennesker med psykiske funksjonsnedsettelse skal få et behovstilpasset tilbud om psykisk sykepleier
 • Få tilbake HC-parkeringsplasser som er fjernet i Ski sentrum

Fattigdom og økonomisk utenforskap

Et økende antall barn vokser opp i vedvarende lavinntekt i Norge. Fattigdom begrenser valgmuligheter og innflytelse på livssituasjon og samfunnsdeltakelse. Dyrtiden gjør at dette problemet eskalerer.

Lave inntektsmuligheter øker belastningen på familieliv, relasjoner og helsesituasjon. Dårlige og dyre utleieboliger, økt prisvekst og høye strømpriser forsterker vanskelighetene og medfører flere “nyfattige.”

Manglende tilknytning til arbeidslivet er hovedårsaken til fattigdom. Å sørge for at flest mulig er i arbeid og har en bærekraftig inntekt er det viktigste virkemidlet for å få mennesker ut av lavinntekt.

 Partiet Sentrum vil:

 • jobbe for å redusere antall husholdninger med vedvarende lavinntekt.
 • lage kommunal plan med egen post i kommunebudsjettet for å forebygge og bekjempe barnefattigdom.
 • holde verdier i egen bolig konsekvent utenfor beregning av sosialhjelp, slik at ingen skal måtte selge boligen for å få sosialhjelp gjennom krisen.
 • at de som trenger det skal gis bistand til ferie og fritidsaktiviteter.
 • øke innsatsen overfor unge som verken er i utdanning eller arbeid.
 • Holde kommunale utgifter så lave som mulig gjennom dyrtiden, og avvente en eventuell innføring av begrenset eiendomsskatt til senere.
 • Legge til rette for flere gratis fritidsaktiviteter, samt egenorganisert aktivitet, for barn og unge i hele Nordre Follo.

 

En ansvarlig flyktningpolitikk

Partiet Sentrum vil aktivt jobbe for en ansvarlig og respektfull flyktningpolitikk, både i praktisk politikk og i retorikk. Flyktninger kommer fra utrygghet, og skal føle seg trygge i norske lokalsamfunn.

 

Felles språk er den viktigste forutsetningen for menneskelig kontakt, vennskap, kulturforståelse, skolegang og arbeidsliv. For fullverdig deltakelse i arbeidslivet er det avgjørende med norskopplæring på arbeidsplasser, voksenopplæring samt muligheter for videregående skole og høyere utdanning.

 

Likeverdig deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter skaper felles forståelse av samfunnets verdier og er inkluderende.

 

Partiet Sentrum vil:

 • tilpasse opplæring og innføring i norsk og samfunnskunnskap for alle flyktninger, også etter endt introduksjonsprogram for de som trenger det.
 • gi kulturtilpassede introduksjonsmoduler og foreldreveiledning på morsmål.
 • ha tilgjengelige barnehageplasser med løpende opptak.
 • tilby arbeidskvalifiserende kurs med kort vei til arbeidsmarkedet.
 • opprette mentorordning med veiledning i hverdagslivet, gjerne i samarbeid med lokale organisasjoner.
 • sikre egnede boforhold som fremmer integrering.
 • sikre god helsehjelp uavhengig av oppholdsstatus.
Klima, miljø, nærings- og lokalutvikling

Partiet Sentrum ønsker en forsterket klimainnsats som tar klimautfordringene på alvor. Vi vil at forpliktende mål skal vedtas sammen med virkemidler som kan hjelpe oss å nå dem.

Kommunens planer må være helhetlige og realistiske med strategiske styringsmål. De faktiske rammebetingelsene danner grunnlaget for valg og prioriteringer som må tas for å levere bærekraftige tjenester.

 

Hensynet til barn og unge må ivaretas i all planlegging i kommunen, i tråd med Barnekonvensjonen og plan- og bygningsloven. Nordre Follo kommune oppfyller per i dag ikke pålegg og anbefalinger i Regjeringens veileder om barn og unge i plan og byggesak

 

Skog- og grøntområder som brukes til rekreasjon må bevares for å opprettholde livskvaliteten for de som allerede bor i Nordre Follo.

Partiet Sentrum vil:

 • Følge opp tiltak og mål i klimaplan for Nordre Follo kommune. Kommunens mål bør nås så raskt som mulig.
 • Bevare nærskogområder for rekreasjon i tilknytning til boligområder i hele Nordre Follo.
 • at bærekraftsmålene fortsatt skal danne rammen for kommuneplanen. Spesielt miljødimensjonen av bærekraftbegrepet må bidra til færre dispensasjoner i arealforvaltning og større vern av naturområder.
 • at kommunen fortsatt skal ha arealregnskap og naturregnskap som grunnlag for beslutning i arealbruk og planarbeid. Små skogfelt skal beskyttes i hele kommunen.
 • Stoppe all flatehogst i turområder
 • Sørge for gode park- og rekreasjonsområder nær sentrumskjerner i kommunen.
 • bidra til rene vannveier, slik at ikke Oslofjorden blir endepunkt for forurensning fra industri og bilkjøring, og avrenning fra landbruket. Åpne flere bekker i Nordre Follo kommune.
 • Stoppe all bygging innenfor Marka-grensen.
 • Hjelpe flere unge par inn på boligmarkedet, for eksempel ved å forutsette leie til eie -leiligheter i alle større nye boligprosjekt.
 • Rydde opp i gammel forurensning, for eksempel på Taraldrud.
 • at kommunen optimaliserer utnyttelsen av eksisterende bygg og at det alltid skal vurdere gjenbruk/rehabilitering av bygg før det fattes nye, store investeringsbeslutninger.
 • at ved kommunale nybygg og renoveringer skal energiøkonomisering og fornybar energiproduksjon være sentralt.
 • at universell tilgjengelighet skal hensyntas i all arealplanlegging.
 • Revitalisere ordningen med barn og unges talsperson i plansaker/barnerepresentant, i tråd med plan- og bygningsloven og i henhold til pålegg og anbefalinger i Regjeringens veileder om barn og unge i plan og byggesak
 • At kommunen inngår avtaler med grunneiere for å tilbakeføre områder som tidligere var tilgjengelig for allmennheten, men som nå er utilgjengeliggjort av grunneiere
 • Beholde eller erstatte pendlerparkeringer
 • At nye bygg skal bruke gjenbruksmaterialer

 

Nordre Follo kommune skal være en foregangskommune for å nå bærekraftsmålene.

 

Grønn næringspolitikk

Næringspolitikken skal stimulere til økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og et godt handels- og servicetilbud til kommunens innbyggere og tilreisende. Det må satses på nyskapende, grønn næringspolitikk for å oppnå det nasjonale målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030, og samtidig skape konkurransekraft for næringslivet.

I Nordre Follo kommune har vi vedtatt 55% utslippskutt innen samme tidspunkt.

Fram mot 2030 skal Nordre Follo kommune redusere klima- og miljøfotavtrykket vesentlig fra innkjøp og bruk av varer og tjenester. Kommunen har, som en betydelig innkjøper, mulighet til å legge føringer for sirkulære og miljøvennlige løsninger. Tydelige målsettinger om klimaavtrykk og utslippsnivå vil gi gode insentiv for leverandører og tilbydere.

Partiet Sentrum vil:

 • Tilrettelegge for mindre, lokale bedrifter som leverandører til kommunen
 • samarbeide med næringslivet for å halvere matkasting i kommunen
 • at samarbeidet med ulike næringsforeninger og senterforeninger styrkes
 • at kommunen bruker sin innkjøpsmakt til å styrke et bærekraftig næringsliv.
 • at kommunen vedtar en grønn vekst- og utviklingsstrategi.
 • gjøre kommunen attraktiv for nyetableringer gjennom effektive og raske planprosesser.
 • at dialog og samarbeid med næringslivet er forankret i kommunens administrative og politisk ledelse.
 • at kommunen skal benytte reguleringsplaner og andre tiltak for å stimulere private utbyggere til energieffektivisering og å etablere nye fornybare energikilder.
 • at bærekraft og innovasjon skal vektlegges for kommunale innkjøp og i tjenesteanbud.
 • Avvente en eventuell innføring av begrenset eiendomsskatt til dyrtiden er over.
 • Sørge for at kommunen i fremtiden ikke utmerker seg med særlig høye lederlønninger, slik situasjonen er i dag.

 

Sirkulærøkonomi

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. For å nå målene om lavutslippsøkonomi og et bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster må ressurser brukes effektivt for å gi samfunnet høyest mulig verdi og gi lengst mulig nytte. Dette kan oppnås gjennom design for forlenget levetid, økt gjenbruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning.

 

Utvikling mot en sirkulær økonomi vil gi grunnlag for økt konkurransekraft i etablerte virksomheter samtidig som det skapes nye lokale næringsvirksomheter og arbeidsplasser.

 

Partiet Sentrum vil:

 • at kommunen skal ha en handlingsplan for sirkulær økonomi og gjenbruk.
 • at kommunen videreutvikler utlånsordninger (BUA) og tilbyr møteplasser for lokalt samarbeid som bygger opp under sirkulærøkonomi og utvikling av klimavennlig og bærekraftig næringsliv.
 • gjennomføre tiltak rettet mot ansatte, skoler og barnehager for å stimulere til økt kildesortering, gjenbruk og reparasjon.
 • at kommunens innkjøpsregler gir rom for å anskaffe brukte møbler og utstyr samt gir mulighet for nyetablerte gründerbedrifter med særlige innovative løsninger å delta i anbud og tjenesteleveranser.

Samferdsel

Partiet Sentrum vil øke satsingen på utvikling av gang- og sykkelveier, universell utforming av kollektivtransport og muligheter for å komme seg rundt i kommunen med el-bil. Vi vil arbeide for at prisene på kollektivreiser skal holdes på et nivå som gir alle muligheten til å reise kollektivt.

Partiet Sentrum vil:

 • prioritere bærekraftig, trafikksikker og menneskevennlig by- og tettstedsutvikling framfor hastighet.
 • bruke offentlige innkjøp til å fremme bruk av nullutslippsteknologi innen transport.
 • at fotgjengere, syklister og kollektivtransport skal ha prioritet i utvikling av bybildet.
 • Innføre gratis busstransport internt i kommunen for barn og unge
 • legge til rette for nødvendig utbygging av elbil-ladere i kommunen.
 • Sikre ny bro over jernbanen ved Oppegård stasjon.
 • Sørge for universell utforming av Kolbotn stasjon og øvrige kollektivknutepunkt i kommunen.

 

Oppvekst og utdanning

Det viktigste vi gjør som lokalsamfunn er å sørge for at alle barn og unge har et trygt og godt oppvekstmiljø med lik rett til god omsorg, helsetjenester, gode og trygge boforhold, deltakelse i lek, fritidsaktiviteter og en inkluderende og god utdanning.

Barsel og småbarn

Alle familieformer skal oppleve valgmulighet for organisering av familielivet.

 

Partiet Sentrum vil:

 • innføre løpende barnehageopptak med plassgaranti, og videreutvikle tilbud om åpen barnehage i tilvendingsfasen
 • utrede utvidede åpningstider i barnehager.

 

God omsorg

Omsorg for og oppdragelse av barn og unge er foreldrenes ansvar. Tidlig innsats gjennom foreldrestøttende tiltak er viktig for å redusere risikoen for samlivsbrudd. I enkelte tilfeller der barna ikke gis god nok omsorg skal barneverntjenesten gi tiltak og sikre barnas omsorgssituasjon.

 

Partiet Sentrum vil:

 • Sikre helsefremmende og forebyggende kommunale tjenester, herunder foreldrestøttende tiltak.
 • Sikre at utsatte barn og familier får koordinerte og helhetlige tjenester.
 • Sikre kommunens bevissthet når det gjelder å følge opp barn som pårørende

 

Utdanning

Skolen er en viktig hverdagsarena utenfor hjemmet og skal sikre mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel.

Alle barn og unge har lik rett til å utvikle seg og lik rett til utdanning. Vi vil sikre en inkluderende og rettferdig utdanning som fremmer muligheter for livslang læring for alle.

 

Vi jobber for at grupper som i dag har stort frafall i skolen, eller havner utenfor arbeidslivet etter utdanning, best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

 

Lærerne må ha rammer som gjør det mulig å ivareta elevenes behov, samtidig som flere yrkesgrupper må inn i skolen for å ivareta sårbare barn og unge.

 

Partiet Sentrum vil:

 • redusere bekymringsfullt skolefravær i grunnskolen.
 • arbeide for å tilby alternative arenaer for mestring for elever som har behov for det.
 • Utvide gratis kjernetid i SFO
 • Innføre leksefri skole i 1-4 -klasse.
 • sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i skolen slik at alle barn opplever en trygg og inkluderende skolehverdag, med like muligheter for faglig utbytte.
 • Sørge for at skolenes bygningsmasse er oppdatert, og universelt utformet. Igangsatte oppgraderinger skal følges opp.
 • anerkjenne at mange lærere har hatt en for svak lønnsutvikling over tid, og forsøke å påvirke kommunenes arbeidsgiverorganisasjon (KS) til å gjøre noe med dette – for eksempel ved å opprette egne lønnskoder for lærere.
 • prioritere innkjøp av gode og universelt utformede læreverk til skolen, både til digital og til analog bruk.
Helse og omsorg

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensiale. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Partiet Sentrum er opptatt av å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Et styrket offentlig helsevesen

I møte med helsetjenesten må hver og en bli sett, hørt og forstått som hele mennesker. En forsterkning av det kommunale helsetilbudet, spesielt lavterskel forebyggende tjenester, vil redusere bruken av en kostnadskrevende spesialisthelsetjeneste og sørge for at flere makter å stå i jobb. Vi vil ha en offentlig helsetjeneste med like god kvalitet for alle, og bremse utviklingen av sosiale forskjeller i helse.

 

Partiet Sentrum vil:

 • styrke det offentlige helsevesenet, herunder særlig det psykiske helsetilbudet, i kommunen.
 • styrke habilitering- og rehabiliteringsfeltet.
 • styrke det forebyggende helsearbeidet.
 • Støtte forslag om lokal rusreform i Nordre Follo kommune
 • Gi kommunal støtte til rusmiddelanalysetjenesten, slik at dette blir et tilbud for alle som har behov for det i kommunen.

Fastlegeordningen

Fastlegene har høy arbeidsbelastning, særlig knyttet til legevakt og pasientantall. Fastlegeordningen er selve ryggraden i helsetjenesten. Den har en portvaktfunksjon, ved å sortere ut pasienter og problemstillinger som trenger utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil styrke fastlegeordningen for å gi fastlegene mer tid til hver pasient og til å holde seg faglig oppdatert.

 

Partiet Sentrum vil:

 • bedre rammevilkårene til fastlegene.
 • at legevakten er integrert i fastlegejobben med kompensasjon for vaktberedskap.
 • Legge til rette for at ingen fastleger skal ha ansvar for mer enn 800 pasienter på sin liste.

Barns helse

Helsestasjon, barnehage og skole er nøkkelfunksjoner for å fange opp utsatte barn og iversette tiltak for å sikre god fysisk og psykisk helse. Disse tjenestene må alltid sikres gode rammebetingelser.

Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Dette handler om informasjons- og holdningsarbeid, samt konkret arbeid for å skape gode, trygge lokalsamfunn.

Familier med barn med sammensatte behov trenger bedre koordinert hjelp for å kunne bruke mer av tiden med hverandre, heller enn på å koordinere og gjennomføre møter og avtaler med ulike tjenester.

Rus- og psykiske helseplager blant ungdom er en folkehelseutfordring. Lett tilgjengelige og fleksible tjenester er en forutsetning for å nå inn med rett hjelp.

 

Partiet Sentrum vil:

 • styrke helse- og sosialtjenesten i skolen, blant annet gjennom økt tilstedeværelse av helsesykepleiere og annet helse- og sosialfaglig personell.
 • Gi koordinatorer for barn med sammensatte behov bedre opplæring og vilkår for å lykkes med rollen
 • sikre at kommunen kan tilby åpne og gratis fritidstilbud med særskilt fokus på de som står utenfor annen organisert fritidsaktivitet.
 • øke kompetansen om blant annet spiseforstyrrelser og bekymringsfullt skolefravær i den kommunale helsetjenesten og sikre et godt, tverrfaglig tilbud.
 • jobbe målrettet for økt kunnskap om psykisk helse og psykiske helseplager, deriblant hvordan møte sosiale mediers påvirkning på barn og unges psykiske helse.
 • styrke kommunens lavterskeltilbud til ungdom og unge voksne.
 • sikre en helhetlig oppfølging av ungdom med rus- og psykiske helseutfordringer.

Eldreomsorg

En aldersvennlig politikk legger til rette for at eldre kan leve gode liv, mestre hverdagen og få bidra så lenge det er et ønske. Helse omhandler mer enn bare kropp, og kommunen har en viktig rolle i å ivareta denne helheten når muligheten til å klare det selv svekkes.

 

Partiet Sentrum vil:

 • Sikre sykehjemsplasser til alle som har behov for det
 • fremme en aldersvennlig politikk der eldres egne ressurser i større grad tas i bruk
 • at eldre skal føle seg trygge og ha muligheter for meningsfull aktivitet og sosiale relasjoner, også gjennom et godt kulturtilbud.
 • at behov for mening, håp og tro dekkes for eldre både på institusjon og blant brukere av hjemmetjenesten.
 • at eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester i kommunene, skal ha de riktige tjenestene i tilstrekkelig omfang og til rett tid.
 • redusere bruk av ufrivillig deltid i eldreomsorgen
 • Utvide samarbeidet med Generasjon M og andre besøksvennordninger
Kultur, frivillighet og idrett

Frivilligheten har lange tradisjoner og står sterkt i Norge. De ideelle og frivillige organisasjonene fyller viktige funksjoner og bidrar til utvikling av demokratiet.

 

Frivilligheten har en egenverdi. Det å være frivillig gir sterkere fellesskap, forebygger utenforskap og er en viktig lærings- og inkluderingsarena som gir rom for mangfold og tilhørighet.

Gode rammebetingelser

Vi ønsker forutsigbare rammebetingelser og minst mulig byråkrati rundt frivillige arbeidet slik at organisasjonene skal bruke tiden på verdifulle aktiviteter.

 

Partiet Sentrum vil:

 • ha forutsigbare samarbeidsavtaler mellom kommunen og ideelle aktører.
 • legge til rette for at det finnes koordinatorer i kommunen som bistår frivillig sektor.
 • at ideelle aktører inviteres til dialog for å møte kommunens samfunnsutfordringer, lage egne strategier med målsetting om ideell vekst.
 • at idrettslag, kommune og skole må sammen jobbe for at barn og unge med funksjonsnedsettelser får et godt tilbud hvor de kan utfolde seg sportslig.
 • At det skal bygges ut tilstrekkelig med idrettsanlegg for breddeidretten.

Møteplasser

Alle barn og unge bør ha tilgang til møteplasser for utøvelse av hobbyer og fritidsinteresser på egne premisser sammen med jevnaldrende og likesinnede. Slike møteplasser er en stor ressurs for å skape vennskap, og bør støttes opp om på lik linje med idrett og andre fritidsinteresser.

 

Partiet Sentrum vil:

 • styrke satsingen på åpne møteplasser, med fokus på aktivitet og mestring, for og av barn og ungdom med tilstedeværelse av trygge voksne.
 • at kultursektoren og skolen skal samarbeide tett slik at bredden av ulike fritidstilbud presenteres for elevene i skoletiden.
 • at skoler, biblioteker, samfunns- og kulturhus, idrettsanlegg og friluftsområder skal være rimelige og tilgjengelige for frivilligheten.
 • at utleie skjer på like premisser, der all ungdomskultur bli ivaretatt, uavhengig av interesseområde.
 • ha utleieordninger for utleie av datamaskiner og lignende utstyr, slik at flere kan delta på f.eks. LAN og e-sport øvelser.
 • at fritidsklubber, biblioteker og lignende offentlige tilbud tilpasses interesse for dataspill og analoge spill og annen kultur, både med kompetanse og riktig utstyr.

 

Livssynspolitikk

Partiet Sentrum er et livssynsåpent parti. Vi har ingen tilknytning til noen bestemt religion eller livssyn. Religiøs tilknytning er en menneskerett, og i et mangfoldig Norge mener vi det skal være fellesskapets rolle å sørge for at livssyn får sin naturlige plass. Også i det offentlige rom. Eneste forutsetning må være at det ikke går på bekostning av andre menneskerettigheter.

 

Partiet Sentrum vil:

 • styrke kommunal støtte til trossamfunn. Støtten skal øke mer enn lønns- og prisvekst neste periode.
 • sikre at også trossamfunn får tilgang til offentlige rom der det trengs, og tas med i planleggingen av nye befolkningssentra.
 • Gi skoleelever tilgang til et livssynsåpent bønne- og stillerom på skolen.
 • bidra til nødvendig vedlikehold av livssynsrelaterte kulturminner og bygninger
 • Styrke livssynsdialog på tvers av religioner og livssyn.